Polityka prywatności

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem https://www.kancelariakowalski.pl/ (dalej „Serwis”).

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka – Adwokat Łukasz Kowalski z siedzibą w Częstochowie. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną, za pomocą wiadomości na adres: sekretariat@kancelariakowalski.pl.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w granicach i przypadkach prawnie określonych, w zgodzie z przepisami prawa, a w szczególności RODO. Zbieranie danych osobowych następuje w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub innych form komunikacji z Administratorem na odległość. Gromadzone przez Administratora dane mogą być wykorzystywane m.in.:
- w celu wykonywania umów zawartych z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy dokonywanych na żądanie tej osoby, w tym świadczenia usług doradztwa prawnego; w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które wynikają np. z ustawy Prawo o adwokaturze lub ustawy o radcach prawnych lub innych przepisów regulujących świadczenie usług prawnych, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na prowadzeniu działań statystycznych, analitycznych oraz prac rozwojowych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.kancelariakowalski.pl; ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych lub do czasu zamknięcia procesu obsługi zapytania, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy w związku ze skierowaniem zapytania, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowy przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Przekazywanie danych osobowych
Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie i na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe nie są przekazywane do podmiotów nieumiejscowionych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przysługujące prawa
Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo:
- wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem),
- dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania danych,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Zmiana Polityki prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie www.kancelariakowalski.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki prywatności.