Odszkodowania za wypadek-w-pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Kancelaria Kowalski z Częstochowy specjalizuje się w sprawach o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Prawnicy zajmują się kompleksowym wsparciem w ramach uzyskania takiego świadczenia, które przysługuje poszkodowanym pracownikom. Dowiedz się, jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy od prywatnego ubezpieczyciela i jak wnioskować o jednorazowe odszkodowanie, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli w wyniku wypadku w pracy czy choroby zawodowej doznałeś stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, możesz otrzymać tego rodzaju świadczenie. Dodatkowe środki na pewno przydadzą Ci się na leczenie lub rehabilitację, aby po wypadku przy pracy móc odzyskać zdrowie i móc dalej realizować swoje zawodowe obowiązki.

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy — wszystko, co musisz wiedzieć

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia ekspertów, którzy świadczą usługi w ramach pomocy w uzyskaniu odszkodowania za wypadek w pracy. Adwokaci z kancelarii w Częstochowie dokonają analizy Twojego przypadku, wskażą niezbędne formalności, jakie musisz spełnić i skompletują potrzebną dokumentację. Będą dla Ciebie pomocą na każdym etapie postępowania, podczas którego będziesz ubiegać się o odszkodowanie jako osoba pokrzywdzona, która doznała uszczerbku na zdrowiu. Warto wziąć pod uwagę, że towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają wartość takiego świadczenia, dlatego tak istotna jest właściwa dokumentacja. Również droga do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania z ZUS nie jest łatwa, a osoby, które nie mają w tym zakresie doświadczenia, mogą borykać się z szeregiem trudności. Dowiedz się, komu przysługuje odszkodowanie za wypadek w pracy, kiedy następuje odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania za wypadek w pracy? Jak wyliczane jest odszkodowanie i kiedy jest wypłacane od dnia wydania decyzji.

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek w pracy?

O odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej może wnioskować pracownik, który podczas wykonywania zawodowych obowiązków uległ wypadkowi, w którego wskutek doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie przysługuje osobom, które przez wypadek przy pracy nie mogą dalej realizować zawodowych zadań, a do powrotu do zdrowia niezbędne jest właściwe leczenie lub rehabilitacja. Odszkodowanie przysługuje również osobom, które wskutek wypadku przy pracy są stale niezdolni do pracy.

Co ważne, jak podkreślają prawnicy z kancelarii Kowalski w Częstochowie, o odszkodowanie za wypadek przy pracy wnioskować mogą również bliscy pracownika, który wskutek wypadku w pracy zmarł. Najczęściej to małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego i płatnika składek.

Odszkodowanie z tytułu wypadków w pracy lub choroby zawodowej może być wypłacone:

  • przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kiedy komisja lekarska ZUS uzna stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem przy pracy,
  • przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, jeśli pracownik, który uległ wypadkowi w pracy, ma ubezpieczenie prywatne, a zapis polisy uwzględnia wypłatę odszkodowania z tego tytułu.

Jak wnioskować o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Prawnicy przyznają, że uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego nie zawsze jest łatwe, a udowodnienie wypadku przy pracy nie zalicza się do prostych. ZUS wymaga kompletnej dokumentacji, dowodów spowodowania wypadku w pracy nie z winy pracownika, a podstawą przyznania jednorazowego odszkodowania jest procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest tylko ten pracownik, który doznał wypadku w pracy nie ze swojej winy. Przyczyn wypadku może być wiele, również zaniedbania ze strony pracodawcy w ramach stworzenia niewłaściwych warunków do wykonywania zawodowych obowiązków. Wyłączną przyczyną wypadku przy pracy może być tylko ta, do której nie przyczynił się sam pracownik.

Do wypłaty odszkodowania, zarówno z ZUS, jak i od prywatnego ubezpieczyciela, niezbędna jest dokumentacja medyczna (do oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu). Poszkodowany lub członek rodziny zmarłego ubezpieczonego musi dostarczyć też kartę wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, w której odnotowany jest cały przebieg zdarzenia. Aby otrzymać odszkodowanie, do wniosku trzeba dołączyć wszelkie rachunki, które potwierdzają koszty leczenia i rehabilitacji, które były konieczne, aby poszkodowany mógł wrócić do zdrowia.

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania za wypadek przy pracy?

Nie wszyscy pracownicy mogą otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy lub choroby zawodowej. Świadczenie rehabilitacyjne czy jednorazowe odszkodowanie nie zostanie przyznane, jeśli do wypadku doszło z winy pracownika, na przykład, kiedy do wypadku przy pracy doszło wskutek rażącego niedbalstwa zatrudnionego. Odszkodowanie nie zostanie przyznane również wtedy, kiedy pracownik wykonywał zawodowe obowiązki bez odpowiednich uprawnień. Co istotne, odmowa wypłaty odszkodowania poszkodowanemu pracownikowi nastąpi również w sytuacji, w której do wypadku doszło, kiedy pracownik był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Odszkodowanie z pracy wskutek wypadku nie będzie należne pracownikowi, jeśli ten wykonywał zawodowe obowiązki poza ustalonymi godzinami pracy lub w dzień wolny od pracy.

Pamiętaj, że odszkodowanie z funduszu ubezpieczeń społecznych jest tylko jedną z możliwości otrzymania świadczenia niezbędnego w celu dalszego leczenia bądź rehabilitacji. Jeśli posiadasz prywatną polisę ubezpieczenia wypadkowego, koniecznie dokonaj analizy zapisów umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Sprawy frankowe

Wypadek w pracy — co na to ZUS?

Do uzyskania odszkodowania przysługującego za wypadek przy pracy lub choroby zawodowej niezbędne jest udowodnienie, iż sam wypadek w miejscu zatrudnienia w znacznym stopniu przyczynił się do pogorszenia stanu zdrowia pracownika albo wywołał jego śmierć. Warto wiedzieć, że poszkodowany lub rodzina zmarłego ubezpieczonego może wnioskować o odszkodowanie za wypadek w pracy na podstawie odrębnych przepisów. Poszkodowanym może przysługiwać odszkodowanie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, renta z tytułu niezdolności do wykonywania pracy.

Co istotne, to orzecznik ZUS orzeka o świadczeniu, jakie przysługuje poszkodowanemu pracownikowi. Podstawą w tym zakresie jest zawsze protokół powypadkowy oraz dokumentacja medyczna. Naruszenie sprawności organizmu może spowodować, iż pracownik nie jest w stanie pracować w dotychczasowym zawodzie. W takich sytuacjach zachodzi celowość przekwalifikowania zawodowego, a pracownikowi może przysługiwać specjalna renta szkoleniowa, wyliczana od przeciętnego wynagrodzenia.

Wypadek w pracy

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie wskutek wypadku przy pracy?

Wysokość jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy jest zawsze kwestią indywidualną. Wszystko zależy od powstałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli upośledzenie czynności organizmu jest trwałe, a poszkodowany nie może prowadzić samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, warto wnioskować nie tylko o jednorazowe odszkodowanie, ale również o przyznanie renty rodzinnej.

O jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy można wnioskować po zakończeniu leczenia. Pamiętaj, że od decyzji przysługuje odwołanie. Kwoty jednorazowych odszkodowań niestety nie zawsze są wystarczające na pokrycie kosztów leczenia.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie jednorazowego odszkodowania

Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat, dlatego pracownik, który nie zgadza się z decyzją ZUS, może wystąpić ze stosownym wnioskiem do ZUS, a następnie do sądu rejonowego. Od dnia doręczenia decyzji poszkodowany ma na to dokładnie miesiąc.

Odwołanie wniesione po terminie

Odwołanie wniesione po terminie jest bezskuteczne, co oznacza, że poszkodowany pracownik nie będzie mógł skutecznie dochodzić swoich praw, jeśli nie zgadza się z decyzją ZUS. Właśnie dlatego pomoc prawników specjalizujących się w sprawach odszkodowawczych jest niejednokrotnie niezbędna, aby móc spełnić wszystkie wymogi w ramach realizacji procesu ubiegania się o należne świadczenie.