WYPŁATY Z KONTA NA PODSTAWIE DYSPOZYCJI WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI NIE PODLEGAJĄ ZALICZENIU NA SCHEDĘ SPADKOWĄ – STANOWISKO SN

Na wstępie chcielibyśmy Państwu przybliżyć czym jest dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Otóż zgodnie z art. 56 Prawa bankowego „Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej”. Należy mieć jednak na uwadze, iż kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku (obecnie jest to ponad 120 tysięcy złotych).

 

Przepisy wskazują wprost, że wypłacona kwota nie wchodzi w skład spadku po zmarłym. Problematyczne okazało się jednak zagadnienie, czy przy podziale spadku dochodzi do rozliczenia tych pieniędzy, bowiem dział spadku polega nie tylko na dzieleniu tego, co zmarły po sobie zostawił, ale także na podziale tzw. schedy spadkowej, do której zalicza się otrzymane od spadkodawcy darowizny, chyba że z jego oświadczenia lub okoliczności wynika, że dokonał ich ze zwolnieniem z rozliczenia z innymi spadkobiercami. Nie podlegają zaliczeniu na schedę tylko drobne darowizny.

 

W tym zakresie stanowisko zajął Sąd Najwyższy, który podjął uchwałę, zgodnie z którą wypłaty z konta na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową w rozumieniu art. 1039 § 1 k.c.

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.