PRÓG KRADZIEŻY ZWIĘKSZONY O 300 ZŁ

W obecnym brzmieniu art. 119 Kodeksu wykroczeń stanowi, że Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Oznacza to, iż w przypadku spełnienia przesłanek ww. przepisu mamy do czynienia z wykroczeniem. Dopiero bowiem przekroczenie wartości rzeczy ruchomej powyżej 500 zł przesądza o tym, że będziemy mówić o przestępstwie.

Zgodnie z art. 278 Kodeksu karnego Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Poprawkę w tym zakresie zgłoszono do projektu nowelizacji Kodeksu karnego. W uzasadnieniu wskazano, iż przemawiają za tym okoliczności związane z podwyższeniem płacy minimalnej, a także rosnąca inflacja.

„Urealnienie każdorazowo wskazanej kwoty przyczyni się do sprawiedliwszego rozróżnienia wagi czynów i tym samym klasyfikowania przestępstw (występków) oraz wykroczeń, a także zapobiegania angażowaniu nadmiernych środków ze strony wymiaru sprawiedliwości w prowadzenie częstokroć kosztownych postępowań. Jednocześnie dynamiczny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uwidacznia konieczność ulokowania pułapu na poziomie, który nie będzie musiał być niezwłocznie modyfikowany - brzmi uzasadnienie poprawki. Zmiana została poparta przez Ministerstwo Sprawiedliwości”.

 

Kwotowy próg kradzieży nie był zmieniany od 2018 r., kiedy to nastąpiła zmiana w sposobie jego obliczania z uprzednio obowiązującego progu ustalonego na poziomie 25% aktualnego minimalnego wynagrodzenia na próg kradzieży ustalany kwotowo.

 

Obecny etap legislacyjny powyższych zmian to II czytanie w Sejmie.

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.