NABYCIE SPADKU – NIE ZAWSZE PROSTĄ SPRAWĄ. SUKCES NASZEJ KANCELARII !

Przepisy Kodeksu Cywilnego stanowią, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, którą jest śmierć spadkodawcy. Polski ustawodawca wyróżnia testamenty zwykłe i szczególne. Wśród testamentów zwykłych wyróżniamy: testament własnoręczny; notarialny i alograficzny. Natomiast do szczególnych form testamentu zaliczamy: testament ustny, podróżny i wojskowy. Niejednokrotnie jednak sprawy spadkowe się komplikują, gdy testamentu nie ma lub jest, ale są problemy z jego interpretacją. 

Z takim problemem zetknął się jeden z klientów naszej Kancelarii. Spadkobierca znalazł po prawie 30 latach testament ustny sporządzony przez swojego dziadka w obecności trzech świadków i własnoręcznie przez niego podpisany, z którego wynikało, że jest on jedynym nabywcą spadku. Testament został sporządzony przy dochowaniu wymogów formalnych. Sytuacja była o tyle skomplikowana, że nie wynikało z niego jasno, jaka część działki została powołana do dziedziczenia przez naszego klienta, gdyż w testamencie użyto określenia „swoją” część działki. Co więcej, jest to działka bez nadanego numeru księgi wieczystej.

Warto podkreślić, że spadkodawca nabył wspomnianą działkę, stanowiącą przedmiot spadku, wraz ze swoją pierwszą żoną, która zmarła przed nim. Tym samym nieruchomość w całości należała do spadkodawcy. Dlatego, wskazując w testamencie na „swoją część działki” miał na myśli tę, która przypadała mu jako część współwłasności z żoną. Jednakże ze względu na jej wcześniejszą śmierć, to nasz spadkodawca pozostał jedynym właścicielem działki.

Krokiem, który należało wykonać w przedstawionej sprawie, było napisanie wniosku o nabycie spadku. Wniosek trafił do miejscowo właściwego sądu. Wskazane zostało w nim, że spadek w całości, z mocy testamentu własnoręcznego, nabył wnuk (nasz Klient). W przedmiotowym piśmie tego nieprocesowego postępowania wskazano krąg spadkobierców, którzy z mocy prawa nabyli spadek po zmarłym oraz wniesiono o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu m. in. z testamentu spadkodawcy.

Dzięki działaniom naszej Kancelarii postępowanie zakończyło się wynikiem pozytywnym,  albowiem Sąd wydał postanowienie o nabyciu spadku wprost, w całości przez naszego klienta – wnioskodawcę. Nabycie spadku nastąpiło na podstawie testamentu ustnego sporządzonego przez spadkodawcę.

Jest to niewątpliwie sukces naszej Kancelarii i potwierdzenie tego, że nie ma spraw nie do rozwiązania, wystarczą właściwie podjęte kroki.

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.