ODSZKODOWANIE A ZADOŚĆUCZYNIENIE

Pojęcia odszkodowanie i zadośćuczynienie nierzadko bywają utożsamiane. Jest to jednak błędne, bowiem o ile oba z nich spełniają funkcję kompensacyjne, to tak naprawdę znacznie różnią się od siebie. W tym artykule poznają Państwo różnice pomiędzy tymi dwoma instytucjami prawa cywilnego.

Czym jest zatem odszkodowanie?

Odszkodowanie jest świadczeniem pieniężnym, którego można domagać się za wyrządzoną szkodę majątkową bądź szkodę na osobie. Odpowiedzialność za naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. 

Co to oznacza w praktyce? 

W ramach odszkodowania można ubiegać się od podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody zwrotu kosztów takich jak np.: 

 • koszty leczenia (zakup leków, sprzętów rehabilitacyjnych, zabiegów rehabilitacyjnych itp.)
 • koszty dojazdów do placówek medycznych
 • koszty opieki sprawowanej nad osobą poszkodowaną
 • koszty naprawy uszkodzonego pojazdu
 • koszty najmu pojazdu zastępczego
 • koszty naprawy zerwanego dachu, zalanych budynków
 • koszty przygotowania do wykonywania nowego zawodu

WAŻNE!

Aby skutecznie ubiegać się o odszkodowanie należy pamiętać, że muszą zostać spełnione następujące warunki:

 1. Szkoda musi zaistnieć.
 2. Pomiędzy zdarzeniem wywołującym szkodę a powstałą szkodą musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Pod pojęciem związku przyczynowo – skutkowego rozumiemy sytuację, w której zdarzenie A wywołało bezpośrednio szkodę B i odwrotnie, gdyby nie nastąpiło zdarzenia A to szkoda B by nie powstała.
 3. Powstała szkoda musi rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą.

Wysokość odszkodowania

Odszkodowanie obliczane jest w taki sposób, aby rekompensowało poniesione szkody, a jednocześnie nie prowadziło do wzbogacenia się osoby poszkodowanej. Jego wysokość może być ustalona dzięki zgromadzonym dokumentom potwierdzającym wysokość poniesionej szkody, np. paragonom, fakturom FAV.

A zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym, którego można się domagać za doznaną krzywdę, czyli szkodę o charakterze niemajątkowym. Z roszczeniem o zadośćuczynienie można wystąpić w podobnych sytuacjach co o odszkodowanie, jednakże rekompensacie będą podlegały szkody o charakterze psychicznym (niemajątkowym). 

Co to oznacza w praktyce?

W ramach zadośćuczynienia można ubiegać się od podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody świadczenia z tytułu m.in.:

 • bólu, cierpienia fizycznego i psychicznego spowodowanego wypadkiem
 • naruszenia dóbr osobistych (np. wizerunku, dobrego imienia)
 • śmierci osoby najbliższej 

Wysokość zadośćuczynienia

Zadośćuczynienie w odróżnieniu od odszkodowania jest znacznie trudniej wyliczalne. Niełatwo bowiem w sposób niebudzący wątpliwości „wycenić” poniesioną krzywdę. Okoliczności, które należy brać pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia to m.in.: rozmiar cierpień doznanych
w wyniku zdarzenia szkodowego, rokowania na przyszłość, stopień uszczerbku na zdrowiu i jego charakter (czasowy lub trwały), a w przypadku śmierci osoby najbliższej – szeroko pojęty wpływ śmierci na życie roszczącego. 

 

O odszkodowanie i zadośćuczynienie można ubiegać się osobno, ale i łącznie. Nie ma przeciwwskazań, aby z tytułu tego samego zdarzenia szkodowego wystąpić wobec podmiotu odpowiedzialnego zarówno o odszkodowanie jak i o zadośćuczynienie.

 

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.