CZY MOŻNA OPODATKOWAĆ RYCZAŁTEM MEDIA?

Osoby posiadające kilka mieszkań często wynajmują je w celach zarobkowych. Wiele z nich prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali. Działalność ta opodatkowana jest podatkiem liniowym, ale może być również opodatkowana ryczałtem. Powstaje pytanie, jak traktować kwoty płacone przez najemców z tytułu zużywanych przez nich mediów, jeśli przejdziemy na ryczałt? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, przeczytaj całość artykułu.

Art. 6 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, że „opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 6 ust. 1e i 1f ustawy o ryczałcie).” Według art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane od najemców koszty mediów stanowią przychody z działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu PIT.

W doktrynie możemy odnaleźć dwie interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a mianowicie:

„jeśli przychody z wynajmu stanowią przychody z działalności gospodarczej, to w związku z otrzymywaniem od najemców kosztów mediów u wynajmujących powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu”
„opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, gazem ziemnym i wodą (koszty zużycia mediów) w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej stanowią przychód z działalności gospodarczej i winien Pan odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”.

Z powyższego wynika więc, że w przypadku wyboru opodatkowania przychodów z działalności wynajmu lokali w formie ryczałtu, wynajmujący będzie musiał opłacać ryczałt od kwot czynszu najmu oraz od kwot płaconych przez najemców z tytuły zużywanych przez nich mediów.

Należy przy tym zaznaczyć, że przychody z wynajmu prywatnego ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu nie stanowią przychodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem.

Nie ma uzasadnienia odmiennego traktowania przychodów z najmu prywatnego i przychodów z działalności gospodarczej w myśl ustawy o ryczałcie. Z tego też powodu wynajmujący zmuszony jest podjąć decyzję, czy w omawianym zakresie rozpoznawać przychody podlegające opodatkowaniu czy też takich przychodów nie rozpoznawać.

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.