UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE A SAMOBÓJSTWO

Polisa na życie ma za zadanie chronić życie ubezpieczonego oraz jego najbliższych. W przypadku śmierci ubezpieczonego jego rodzina otrzymuje odszkodowanie w wysokości ustalonej wcześniej sumy ubezpieczenia. Powstaje pytanie, co dzieje się w przypadku, gdy ubezpieczony popełnił samobójstwo? Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu.

Ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego. Śmierć osoby ubezpieczonej powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz osób uposażonych.

Uposażonym jest osoba, która występuje tylko w ubezpieczeniach osobowych i jest to ten, komu ma być wypłacona wskazana w umowie suma pieniężna w przypadku śmierci ubezpieczonego. Uposażyć́ można jedną lub kilka osób, przy czym raz dokonane uposażenie można w każdym czasie zmienić́ lub odwołać́. Uposażenie może być́ imienne, ale możliwe jest także uposażenie na okaziciela. Jeżeli jest wskazanych kilka osób, ubezpieczony może określić́ ich części, a jeśli tego nie zrobi - suma ubezpieczenia dzielona jest w częściach równych.

Uposażony nie otrzyma przeznaczonej mu kwoty w dwóch przypadkach:

- kiedy uposażony umyślnie przyczynił się̨ do śmierci ubezpieczonego,

- kiedy uposażony zmarł przed lub jednocześnie z ubezpieczonym.

Jeżeli uposażony nie chce lub nie może otrzymać́ przeznaczonej mu kwoty, wówczas kwota ta powinna być́ przekazana osobie wskazanej w ogólnych warunkach ubezpieczeń́ danego ubezpieczyciela. Jeżeli takiej osoby nie można wskazać́, wówczas suma pieniężna z umowy ubezpieczenia wchodzi w skład spadku.

Według danych z 2022 roku jedynie 44% Polaków posiadało ubezpieczenie na życie.

Wysokość sumy ubezpieczenia (czyli maksymalna kwota, która może zostać wypłacona) jest uzależniona od dostępnych ofert oraz wyborów klientów. 

Zgodnie z art. 833 k.c. przy ubezpieczeniach na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy.

Należy pamiętać, że często przed zawarciem umowy ubezpieczenia na życie należy rzetelnie wypełnić ankietę medyczną – tak, aby wskutek podania nieprawdziwych danych nie pozbawić uposażonych środków, które mogą otrzymać.

Ustawa ogranicza podniesienie zarzutu nieprawdziwych danych, bowiem zgodnie z art. 834 Kodeksem cywilnym, jeżeli do wypadku doszło po upływie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano wiadomości nieprawdziwe, w szczególności, że zatajona została choroba osoby ubezpieczonej. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić powyższy termin.

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.