MAJĄTEK OSOBISTY MAŁŻONKA

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego tworzy się majątek wspólny małżonków. Są jednak prawa majątkowe, które stanowią osobisty majątek żony lub męża. Dobrze zatem wiedzieć, co wchodzi w skład osobistego majątku współmałżonka. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Wtedy w małżeństwie wyodrębniamy:

  • majątek wspólny małżonków,
  • majątek osobisty żony,
  • majątek osobisty męża.

Wspólność majątkowa obejmuje to, co zostało nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Co wchodzi w skład majątku osobistego?

Ustawa enumeratywnie w art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymienia skład majątku osobistego małżonków:

- przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej,

- przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej,

- prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegające odrębnym przepisom (wspólność łączna charakteryzuje się tym, że jest ona bezudziałowa. Oznacza to przede wszystkim, że w czasie trwania wspólności majątkowej udziały współmałżonków w majątku są nieokreślone, w czasie trwania wspólności majątkowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, a także rozporządzać udziałem, który w razie ustania wspólności przypadłby mu w udziale, wierzyciel jednego z małżonków nie może żądać w czasie trwania wspólności majątkowej zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności majątkowej przypadłby temu małżonkowi.)

- przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. kosmetyki),

- prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. prawo do alimentów, prawo do wynagrodzenia),

- przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

- wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowe jednego z małżonków,

- przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

- prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

- przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Należy również pamiętać, że to co małżonkowie posiadali przed zawarciem związku małżeńskiego zalicza się do ich majątku osobistego np. nieruchomość, czy samochów. 

 

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.