JAK CZYTAĆ KSIĘGI WIECZYSTE?

Kupując nieruchomość należy zapoznać się z jej księgą wieczystą. Wtedy mamy pewność co do jej stanu prawnego, a przede wszystkim jej aktualnego właściciela. Czy dostęp do ksiąg wieczystych jest darmowy? Jak i gdzie można to sprawdzić? Zapraszamy do zapoznania się z całością artykulu.

Księgi wieczyste możemy sprawdzić:

- na stronie internetowej: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

- w wydziale ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości.

Księgi wieczyste rejestrują informacje dotyczące nieruchomości, m. in.: właścicieli, numery działek, powierzchnie, hipoteki, ograniczenia w użytkowaniu, zobowiązania i wiele innych. Aby odczytać księgę wieczystą, należy znać jej numer. Można go znaleźć w:

- aktach notarialnych,

- umowach sprzedaży,

- decyzjach administracyjnych i innych.

 

W Polsce księgi wieczyste składają się z 4 rozdziałów. W każdym z nich znajdują się informacje dotyczące nieruchomości i jej historii. Oto, co zwykle można znaleźć w poszczególnych rozdziałach:

- rozdział pierwszy – opis nieruchomości.

W pierwszym rozdziale księgi wieczystej znajduje się opis nieruchomości, w tym jej położenie, powierzchnia, rodzaj i przeznaczenie, numery ewidencyjne działek,

- rozdział drugi – właściciel.

W drugim rozdziale księgi wieczystej znajdują się informacje na temat właściciela nieruchomości. W tym rozdziale znajdują się również informacje dotyczące ewentualnych ograniczeń w zbywaniu nieruchomości.

- rozdział trzeci – hipoteki i inne prawa.

W trzecim rozdziale księgi wieczystej znajdują się informacje dotyczące hipotek i innych praw związanych z nieruchomością, takich jak: zastaw, służebność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie osobiste.

- rozdział czwarty – postępowania.

W czwartym rozdziale księgi wieczystej znajdują się informacje dotyczące postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości, w tym decyzji wydawanych przez organy administracyjne i sądy, jak również informacje dotyczące zdarzeń mających wpływ na stan prawny nieruchomości.

 

Do odszukania konkretnej księgi wieczystej konieczna jest znajomość jej numeru. Numer księgi składa się z trzech części, którymi są:

pierwsze 4 znaki – kod wydziału Sądu Rejonowego prowadzącego daną księgę;
następne 8 cyfr – numer księgi nadawany zgodnie z repertorium ksiąg w danym sądzie;
ostatnia cyfra – nadawana automatycznie cyfra kontrolna.

Dzięki wspominanemu wyżej systemowi elektronicznych ksiąg wieczystych (EKW), dostęp do przeglądania dowolnej księgi znajdującej się w tym systemie jest całkowicie darmowy. Jedynym warunkiem do korzystania z niego jest posiadanie właściwego numeru poszukiwanej księgi.

Możliwość darmowego dostępu do ksiąg wieczystych reguluje Ustawa z dn. 6 lipca 1982 roku o hipotece i księgach wieczystych, której art.36[4] ust. 6 stanowi, iż: Każda osoba, która zna numer księgi wieczystej, może bezpłatnie ją przeglądać przy pomocy systemu teleinformatycznego.

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.